Studentski parlament Visoke škole za primijenjene i pravne nauke “Prometej” Banja Luka

Studentski parlament je organ Visoke škole za primijenjene i pravne nauke “Prometej” Banja Luka. Sjedište Studentskog parlamenta nalazi se u Visokoj školi “Prometej”.
Djelatnost Studentskog parlamenta je zastupanje i zaštita prava i interesa svih studenata i razmatranje pitanja i aktivnosti od interesa za studente.
Studentski parlament ima sledeće nadležnosti:

  • Usvajanje opštih akata o svom radu,
  •  biranje i razrješavanje predstavnika studenata u organima Visoke škole “Prometej” u skladu sa statutom,
  • učestvovanje u samovrednovanju Visoke škole “Prometej”,
  • obavljanje aktivnosti koje se odnose na osiguranje i ocjenu kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu i ocjenu efikasnosti studija, utvrđivanje broja ECTS bodova i zaštitu prava studenata,
  • pokretanje inicijativa za donošenje ili promjenu propisa od interesa za studente,
  • usvajanje godišnjeg plana i programa aktivnosti Studentskog parlamenta i usvajanje izvještaja o svom radu,
  • obavljanje drugih aktivnosti u skladu sa zakonom i opštim aktima Visoke škole “Prometej”.

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke "Prometej"
Ul. Knajza Miloša 10a, 78 000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Kontakt telefon: +387 51 315 810, +387 51 315 780
E mail: prometej@prometejbl.edu.ba

Žiro računi:
Komercijalna banka: 571-010-00000934-75
Nova banka: 555-007-00220127-58
Sberbank: 567-241-11000194-39

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke "Prometej" - Odjeljenje Derventa
Ulica Svetog Save bb, 74.400 Derventa

Kontakt telefon: +387 53 331 360
E mail: : prometej@prometejbl.edu.ba

close-link